Organizacija

Uprava škole
 • Šahinagić Esada – Direktorica
 • Husić Jasmina – Pomoćnik direktora
 •  – Pedagog
 • Pločo Anisa – Sekretar
 • Begić Ajdin – Bibliotekar
 • Azra Bubalo –  Psiholog
 • Sadija Lukač –  socijalni radnik
  Nastavno osoblje

  R.Br.

  PREZIME I IME

  PROFESORA-NASTAVNIKA

  PREDMET KOJI PREDAJE

  1

  Fejzić Vildana

  Nastavnik razredne nastave

  2

  Vreto Ismeta

  Nastavnik razredne nastave

  3

  Salčin Elvira

  Nastavnik razredne nastave

  4

  Nastavnik razredne nastave

  5

  Radončić Amila

  Nastavnik razredne nastave

  6

  Dizdarević Senada

  Nastavnik razredne nastave

  7

  Račić Hanka

  Nastavnik razredne nastave

  8

  Hadžić-Podrimćak Merita

  Nastavnik razredne nastave

  9

  Prašović Aida

  Nastavnik razredne nastave

  10

  Šeila Zaimović

  Nastavnik razredne nastave

  11

  Babić Mirela

  Nastavnik razredne nastave

  12

  Grubešić Alma

  Nastavnik razredne nastave

  13

  Mujković-Popović Lejla

  Nastavnik razredne nastave

  14

  Bašić Aida

  Nastavnik razredne nastave

  15

  Čolić Aldin

  Nastavnik razredne nastave

  16

  Dacić Lejla

  Nastavnik razredne nastave

  17

  Sarvan Binasa

  Nastavnik razredne nastave

  18

  Memišević Hamida

  Nastavnik razredne nastave

  19 Ismić Edina Nastavnik razredne nastave
  20 Velić Halilović Anesa Nastavnik razredne nastave
  21 Hemija

  22

  Mujčinović Hamida

  Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost

  23

   

  Bosanski,hrvatski,srpski jezik i knjizevnost

  24

  Schaffer Anesa

  Bosanski,hrvatski,srpski jezik i knjizevnost

  25 Kamenjaš K. Amra Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost

  26

  Borović Nusret

  Matematika

  27

  Junuzović Aleksandra

  Matematika i fizika

  28

  Indira Nikšić

  Matematika

  28

  Mehmedović Meho

  Tehnička kultura i Informatika

  29

  Husić Haris

  Informatika

  30

  Nedžad Osmanović

  Tjelesni  i zdravstveni odgoj

  31

  Kadrić Lela

  Engleski jezik

  32

  Đaltur Amra

  Likovna kultura

  33

  Imsirović Mirsad

  Tjelesni  i zdravstveni odgoj

  34

  Kalamujić Amina

  Biologija

  35

  Enisa Kulašin

  Geografija

  36

   

  Historija

  37

  Kršo Mediha

  Vjeronauka

  38 Mušović Azra Vjeronauka

  39

  Demir Almin

  Engleski jezik

  40

  Voloder Elma

  Engleski jezik

  41

  Husić Aldijana

  Engleski jezik

  42

  Adilovic S.Elma

  Njemački jezik

  43

  Lepić Indira

  Informatika/Tehnička kultura

  44 Čelik Sabin Muzička kultura
  45 Mršo Dijana Muzička kultura
  46 Matematika
  47 Čogić Džejma Historija
  48 Džananović Muhidin Njemački jezik
  49 Biologija
  50 Botulja Burza Esma Engleski jezik
  51 Mujkić Fikreta Geografija
  52 Kršo Ajla Osnovi tehnike
  53 Kultura življenja
  54. Karović Selma Građansko obrazovanje
  55. Vjeronauka
  56. Alić Anesa Priroda/BHS/Društvo
  57. Informatika
  Tehničko osobljke
  2 Ramić Nusreta Higijeničar poslovnog prostora
  3 Džindo Ćamka Higijeničar poslovnog prostora
  4 Kapetanović Eldina Higijeničar poslovnog prostora
  6 Dedić Fehma Higijeničar poslovnog prostora
  7
  8
  9
  10
  11.  Zina Karahodža Higijeničar poslovnog prostora
  12 Nermina Saračević Higijeničar poslovnog prostora
  Razredništva

  Razred i odjeljenje – Razredne starješine

  I 1 – BAŠIĆ AIDA

  I 2 – RAČIĆ HANKA

  I 3 – VRETO ISMETA

  I 4 – ANESA VELIĆ HALILOVIĆ

  II 1 – MUJKOVIĆ-POPOVIĆ LEJLA

  II 2 – MERITA P. HADŽIĆ

  II 3 – BABIĆ MIRELA

  II 4 – ISMIĆ EDINA

  II 5 – DIZDAREVIĆ SENADA

  III 1 – PRAŠOVIĆ AIDA

  III 2 – ČOLIĆ ALDIN

  III 3 – SALČIN ELVIRA

  III 4 – RADONČIĆ AMILA

  IV 1 – FEJZIĆ VILDANA

  IV 2 – DACIĆ LEJLA

  IV 3 – ŠEILA ZAIMOVIĆ

  IV 4 – GRUBEŠIĆ ALMA

  IV 5 – SARVAN BINASA

  IV 6 – HAMIDA MEMIŠEVIĆ

  V 1 – AMRA ĐALTUR

  V 2 – ALIĆ ANESA

  V 3 – VOLODER ELMA

  V 4 – ČELIK SABIN

  V 5 – KAVAZOVIĆ EMINA

  VI 1 – ELMA ADILOVIĆ-SIJERČIĆ

  VI 2 – SCHAFFER ANESA

  VI 3 – ESMA BOTULJA-BURZA

  VI 4 – AVDUKIĆ MELINA

  VII 1 – ALMIN DEMIR

  VII 2 – AMRA KIJAMET KAMENJAŠ

  VII 3 – DŽANANOVIĆ MUHIDIN

  VII 4 – MEHMEDOVIĆ MEHO

  VIII 1 – INDIRA SELMANOVIĆ NIKŠIĆ

  VIII 2 – KRŠO MEDIHA

  VIII 3 – KULAŠIN ENISA

  VIII 4 – JUNUZOVIĆ ALEKSANDRA

  IX 1 – BOROVIĆ NUSRET

  IX 2 – MUJČINOVIĆ HAMIDA

  IX 3 – OSMANOVIĆ NEDŽAD

  IX 4 – KALAMUJIĆ AMINA

  IX 5 – IFETA ŠAHINOVIĆ

  Nastavnici u produženom boravku

  NASTAVNICI U PRODUŽENOM BORAVKU

  1. Hodžić Elvedina Odgajat.u prod.boravku
  2. Mehić Nejra Odgajat.u prod.boravku
  3. Smailhodžić Emina Odgajat.u prod.boravku
  4. Odgajat.u prod.boravku
  Zakoni i propisi

  Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:  23/17,   33/17,   30/19,   34/20 i 33/21)

  Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/22    40/22)         

  Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22)

  Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/22 i 22/22)

  Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  29/19   i    38/22)

  Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18)

  Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/18   13/20)

  Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19)

  Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18  dio 1/2  46/18 dio 2/2     3/20     25/21)

  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/99)

  Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 7/22)

  Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/18  17/18)

  Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/19 i 38/22)

  Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 53/18)

  Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

  (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/19)