Organizacija

JAVNE NABAVKE

Odluku o poništenju možete pogledati na linku:

scan0719Ž

PLAN JAVNIH NABAVKI I ODLUKU MOŽETE POGLEDATI NA ODGOVARAJUĆIM LINKOVIMA:

scan0699

scan0704

Uprava škole
 • Šahinagić Esada – Direktorica
 • Husić Jasmina – Pomoćnik direktora
 •  – Pedagog
 • Pločo Anisa – Sekretar
 • Begić Ajdin – Bibliotekar
 • Azra Bubalo –  Psiholog
 • Sadija Lukač –  socijalni radnik
  Nastavno osoblje
  R.Br.

  PREZIME I IME

  PROFESORA-NASTAVNIKA

  PREDMET KOJI PREDAJE
  1 Fejzić Vildana Nastavnik razredne nastave
  2 Vreto Ismeta Nastavnik razredne nastave
  3 Salčin Elvira Nastavnik razredne nastave
  4 Nastavnik razredne nastave
  5 Radončić Amila Nastavnik razredne nastave
  6 Dizdarević Senada Nastavnik razredne nastave
  7 Račić Hanka Nastavnik razredne nastave
  8 Hadžić-Podrimćak Merita Nastavnik razredne nastave
  9 Prašović Aida Nastavnik razredne nastave
  10 Šeila Zaimović Nastavnik razredne nastave
  11 Babić Mirela Nastavnik razredne nastave
  12 Grubešić Alma Nastavnik razredne nastave
  13 Mujković-Popović Lejla Nastavnik razredne nastave
  14 Bašić Aida Nastavnik razredne nastave
  15 Čolić Aldin Nastavnik razredne nastave
  16 Dacić Lejla Nastavnik razredne nastave
  17 Sarvan Binasa Nastavnik razredne nastave
  18 Memišević Hamida Nastavnik razredne nastave
  19 Ismić Edina Nastavnik razredne nastave
  20 Velić Halilović Anesa Nastavnik razredne nastave
  21 Demir Mirnesa Hemija
  22 Mujčinović Hamida Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
  23  Alma Pašalić Bosanski,hrvatski,srpski jezik i knjizevnost
  24 Schaffer Anesa Bosanski,hrvatski,srpski jezik i knjizevnost
  25 Kamenjaš K. Amra Bosanski ,hrvatski,srpski jezik i književnost
  26 Borović Nusret Matematika
  27 Junuzović Aleksandra Matematika i fizika
  28 Indira S. Nikšić Matematika
  28 Mehmedović Meho Tehnička kultura i Informatika
  29 Husić Haris Informatika
  30 Nedžad Osmanović Tjelesni  i zdravstveni odgoj
  31 Kadrić Lela Engleski jezik
  32 Đaltur Amra Likovna kultura
  33 Imsirović Mirsad Tjelesni  i zdravstveni odgoj
  34 Kalamujić Amina Biologija
  35 Enisa Kulašin Geografija
  36  Suada Husičić Historija
  37 Kršo Mediha Vjeronauka
  38 Mušović Azra Vjeronauka
  39 Demir Almin Engleski jezik
  40 Voloder Elma Engleski jezik
  41 Husić Aldijana Engleski jezik
  42 Adilovic S.Elma Njemački jezik
  43 Lepić Indira Tehnička kultura
  44 Čelik Sabin Muzička kultura
  45 Mršo Dijana Muzička kultura
  46 Emina Merzić Matematika
  47 Čogić Džejma Historija
  48 Džananović Muhidin Njemački jezik
  49 Ajva Ćatić Biologija
  50 Botulja Burza Esma Engleski jezik
  51 Mujkić Fikreta Geografija
  52 Kršo Ajla Osnovi tehnike
  53 Indira Lepić Kultura življenja
  54. Amra Bećirspahić Građansko obrazovanje
  55. Lejla Husić Vjeronauka
  56. Alić Anesa Priroda/BHS/Društvo
  57. Adin Leka Tjelesni  i zdravstveni odgoj
  58. Mirela Kurtović Osnove tehnike

   

   

  Tehničko osobljke
  2 Ramić Nusreta Higijeničar poslovnog prostora
  3 Džindo Ćamka Higijeničar poslovnog prostora
  4 Kapetanović Eldina Higijeničar poslovnog prostora
  6 Dedić Fehma Higijeničar poslovnog prostora
  7
  8
  9
  10
  11.  Zina Karahodža Higijeničar poslovnog prostora
  12 Nermina Saračević Higijeničar poslovnog prostora
  Razredništva

  Razred i odjeljenje – Razredne starješine

  I 1 – FEJZIĆ VILDANA

  I 2 – DACIĆ LEJLA

  I 3 – ŠEILA ZAIMOVIĆ

  I 4 – HAMIDA MEMIŠEVIĆ

  II 1 – BAŠIĆ AIDA

  II 2 – RAČIĆ HANKA

  II 3 – VRETO ISMETA

  II 4 – ANESA VELIĆ HALILOVIĆ

  III 1 – MUJKOVIĆ-POPOVIĆ LEJLA

  III 2 – MERITA P. HADŽIĆ

  III 3 – BABIĆ MIRELA

  III 4 – ISMIĆ EDINA

  III 5 – DIZDAREVIĆ SENADA

  IV 1 – PRAŠOVIĆ AIDA

  IV 2 – ČOLIĆ ALDIN

  IV 3 – SALČIN ELVIRA

  IV 4 – RADONČIĆ AMILA

  V 1 – ALIĆ ANESA

  V 2 – MIRELA KURTOVIĆ

  V 3 – SARVAN BINASA

  V 4 – GRUBEŠIĆ ALMA

  V 5 – OSMANOVIĆ NEDŽAD

  VI 1 – AMRA ĐALTUR

  VI 2 – BOROVIĆ NUSRET

  VI 3 – VOLODER ELMA

  VI 4 – ČELIK SABIN

  VI 5 – MUJČINOVIĆ HAMIDA

  VII 1 – ELMA ADILOVIĆ-SIJERČIĆ

  VII 2 – SCHAFFER ANESA

  VII 3 – ESMA BOTULJA-BURZA

  VII 4 – KALAMUJIĆ AMINA

  VIII 1 – ALMIN DEMIR

  VIII 2 – AMRA KIJAMET KAMENJAŠ

  VIII 3 – DŽANANOVIĆ MUHIDIN

  VIII 4 – MEHMEDOVIĆ MEHO

  IX 1 – INDIRA SELMANOVIĆ NIKŠIĆ

  IX 2 – KRŠO MEDIHA

  IX 3 – KULAŠIN ENISA

  IX 4 – JUNUZOVIĆ ALEKSANDRA

  Nastavnici u produženom boravku

  NASTAVNICI U PRODUŽENOM BORAVKU

  1. Hodžić Elvedina Odgajat.u prod.boravku
  2. Mastilović Ines Odgajat.u prod.boravku
  3. Kustura Sanela Odgajat.u prod.boravku
  4. Samira Durmo Odgajat.u prod.boravku
  5. Samira Leventa Odgajat.u prod.boravku
  Zakoni i propisi

  Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:  23/17,   33/17,   30/19,   34/20 i 33/21)

  Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/22    40/22)         

  Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22 i 20/22)

  Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/22 i 22/22)

  Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:  29/19   i    38/22)

  Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18)

  Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/18   13/20)

  Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19)

  Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18  dio 1/2  46/18 dio 2/2     3/20     25/21)

  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/99)

  Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 7/22)

  Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/18  17/18)

  Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/19 i 38/22)

  Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi

  (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 53/18)

  Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

  (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 32/19)

  JAVNE NABAVKE

  ODLUKU I PLAN JAVNIH NABAVKI MŽETE POGLEDATI NA PRILOŽENIM LINMKOVIMA:

  scan0699

  scan0704